Objednávka služby VoIP telefonování 1/5

Telefonní službu objednávám jako

Předmět objednávky a ceny

Předmětem Objednávky je terminace volání do pevných a mobilních síti v ČR a zahraničí prostřednictvím Internetu (VoIP). Zákazník prohlašuje, že je mu známa povaha, rozsah a omezení Služby, která je předmětem Objednávky a že předmět Objednávky je dostatečně vymezen. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi objednanou Službu a Zákazník se zavazuje za poskytnutou Službu Poskytovateli platit sjednanou cenu dle ceníku.